به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مرکز آمار ایران نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در فصل بهار ١٣٩٩ را منتشر کرد که بر این اساس، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸۸,۲۳۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۸ درصد، افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۹.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۹ درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲گانه‌ی شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۳۹۲,۵۱۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۴۸ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه‌ی ۱ و کمترین آن در حدود ۸۶,۴۰۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۶۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه‌ی ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل ۲۷,۱۴۹ هزار ریال در منطقه‌ی ۱۵ و حداکثر ۹۰۲,۳۱۰ هزار ریال در منطقه‌ی ۳ بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه‌ی ۵ با ۱۵ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه‌ی ۱۹ با ۰.۹ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

آمار 11

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۵۵,۱۰۹ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۸۶ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۲.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۰.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۹ درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه‌ی شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله    شده در حدود ۵۴۹,۲۴۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۷۸ مترمربع در منطقه‌ی ۳ و کمترین آن در حدود ۶۸,۸۲۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۲۱ مترمربع در منطقه ۲۰ بوده است. 

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۳۶,۹۲۳ هزار ریال در منطقه‌ی ۲۰ و حداکثر ۹۲۰,۰۰۰ هزار ریال در منطقه‌ی ۱ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه‌ی ۲ با ۱۰.۲ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه‌ی ۱۹ با ۱.۲ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

آمار 1

متوسط مبلغ اجاره‌ی ماهانه

متوسط مبلغ اجاره‌ی ماهانه به‌علاوه‌ی سه درصد ودیعه‌ی پرداختی برای اجاره‌ی یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 577.305 ریال با میانگین مساحت 17 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 9.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.4 درصد، افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره‌ی زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 17.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.6 درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه‌ی شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره‌ی ماهانه به‌علاوه‌ی سه درصد ودیعه‌ی پرداختی برای اجاره‌ی یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 978.254 ریال با میانگین مساحت 128 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 سال در منطقه‌ی 1 و کمترین آن 257.312 ریال با میانگین مساحت 63 مترمربع و متوسط عمر بنای 15 سال در منطقهی 19 بوده است.

 تغییرات مبلغ اجاره‌ی ماهانه به‌علاوه‌ی سه درصد ودیعه‌ی پرداختی برای اجاره‌ی هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 37.143 ریال در منطقه‌ی 18 و حداکثر 3000000 ریال در منطقه‌ی 3 بوده است. همچنین از کل معاملات اجاره‌ی زیربنای مسکونی در مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقه‎‌ی 5 با 17.4در صد، دارای بیشترین سهم و منطقه‌ی 16 با 0.9  درصد، دارای کمترین سهم هستند. 5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: