به گزارش برنا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در این کارگاه آموزشی پنج روزه کارشناسان و نمایندگانی از بیش از ۲۰نهاد و سازمان ایرانی، شامل بخش‌های دولتی و خصوصی شرکت داشتند. شرکت‌کنندگان در این دوره دانش‌افزاییآموزش‌های لازم را در زمینه مباحثی هم‌چون بینش‌ها، برداشت‌ها، ابزارها وآموزش‌هایعملی جهت تدوین بخش‌های مختلف سند پروژه – ناظر به تغییرات اقلیمی– شامل اهمیت مسئله، گردآوری داده‌ها و اطلاعات، ارزیابی ایده اصلی پروژه، تهیه خلاصه سند و همچنین تدوین کل سند پروژهرا دریافت کردند. 

شرکت‌کنندگان در این دوره همچنین درباره مفاهیمکلیدی مورد نیاز برای تدوین پروژه– براساس شش معیار سرمایه‌گذاری صندوق اقلیم سبز – شامل تغییر پاردایم، نظریه تغییر، رویه‌های تصویب ساده پروژه و چارچوب سنجش عملکرد، آموزش‌های لازم را دریافت کردند. 

در چارچوب این کارگاه آموزشی، شرکت‌کنندگان فرآیند تصویب ملی مورد نیاز برای دسترسی به منابع مالی صندوق اقلیم سبز را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این فرآیند ارزیابی موسوم به «رویه عدم اعتراض»، یک شیوه ارزیابی توسعه یافته برای مرجع ملی صلاحیت‌دار مستقر در سازمان حفاظت محیط زیست است. رویه عدم اعتراض، به مرجع صلاحیت‌دار ملی این امکان را می‌دهد تا تمامی خلاصه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه شده جهت دسترسی به منابع مالی صندوق اقلیم سبزر را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و آن‌ها را رده‌بندی کند. 

آقای گرولد بودِکِر، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان سخنرانی خود در این کارگاه آموزشی با اشاره به مشارکت این کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد با سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق اقلیم سبز، تصریح کرد که «فائو متعهد به حمایت از مرجع صلاحیت‌دار ملی ایران و دیگر دست‌اندرکاران مرتبط برای تعامل با نهادهای بین‌المللی و دسترسی به منابع تأمین مالی اقلیمی جهت محدود کردن یا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی و تقویت توسعه تاب‌آور به تغییرات اقلیمی در کشور است.»

آقای بودِکِر با تصریح دوباره بر این حقیقت که «فائو آماده کمک به جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی است»، تأکید کرد که «این سازمان از طریق همکاری نزدیک با همتایان ملی و بین‌المللی خود تلاش دارد تا برداشت مناسبی را در زمینه چگونگی و معیارهای فرآیند تصویب پروژه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، در دست‌اندرکاران این امر در کشور ایجاد کند.»

فائو به عنوان کارگزاری پیشروی سازمان ملل متحد در ترویج رویکردها، شیوه‌ها و تکنیک‌های هوشمند به اقلیم در بخش کشاورزی، با اجرای پروژه «برنامه آماده‌سازی و پشتیبانی مقدماتی صندوق اقلیم سبز برای جمهوری اسلامی ایران»از تلاش‌های کشور در زمینه حفظ محیط زیست و تنوع زیستی و ایجاد تاب‌آوری میان میلیون‌ها خانواده روستایی کشاورز در ایران حمایت می‌کند. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: