به گزارش برنا از ایلام :وزیر کشور به منظور بازدید از پایانه مرزی مهران به استان ایلام سفر کرده است.