سرهنگ "ابوالفضل کوهزادی" درگفت و گو با برنا  اظهارداشت :مواد مخدر و مشروبات الکی از جمله مواردی هستند که درصورت استفاده، بر عملکرد راننده تاثیرمنفی گذاشته و می تواند زمینه ساز بروز خطر و حوادث ترافیکی باشدبنابراین تازمان رفع اثر این قبیل مواد توهم زا ،  رانندگی با وسیله نقلیه ممنوع است.

او افزود : براساس ماده 492قانون مجازات اسلامی ، رانندگی یا تصدی هرگونه وسیله نقلیه زمینی، هوایی یا دریایی در حال مستی یا در وضعیت غیرعادی ناشی از مصرف مواد مخدر یا روان گردان، علاوه بر مجازات مصرف این مواد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج(8تا18میلیون تومان )و محرومیت از رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

سرهنگ کوهزادی تصریح کرد :علاوه برمجازات فوق مطابق بند ب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستیی یا استفاده راننده از موادمخدر و روانگردان باشد مأموران  پلیس راهور و راه با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می کنند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ 4 میلیون ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به مرجع صالح قضائی معرفی می شود.

رئیس پلیس راهوراستان خاطرنشان کرد: در 9ماهه امسال ، 38 راننده مصرف کننده مواد مخدر و روان گردان توسط ماموران پلیس راهور شناسایی و جهت اعمال قانون به مراجع قضائی معرفی شده اند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: