به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ مطالب مطرح شده در این دوره حول چرایی و چگونگی تدوین شاخص های ملی عدالت جنسیتی برای اولین بار در ایران و تشریح آنها بوده که اینک وزارتخانه ها و استانداری ها هر یک موظف به اجرای شاخص های مربوط به حوزه خود هستند.

این دوره که ویژه خبرنگاران حوزه های اجتماعی، زنان و خانواده بوده و با همکاری پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، در صورت تمایل سایر خبرنگاران تکرار می شود

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: