به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای زنجان در گفتگو با خبرنگار این شرکت گفت : با توجه به اهمیت و ضرورت کاهش بارگذاری خطوط و ترانسفورماتورهای موجود در شبکه در راستای حفظ قابلیت اطمینان شبکه در زمان رخداد پیشامد یگانه N-1 در زمان پیک بار شبکه، کنترل توان راکتیو یک ابزار مناسب در جهت تحقق این هدف می باشد. در همین راستا با توجه به افزایش روزافزون پیک بار شبکه سراسری و شرکت برق منطقه ای زنجان و افزایش بارگذاری تجهیزات در اثر شارش توان راکتیو بامدیریت توان راکتیو از طریق بهینه کردن تپ ترانسفورماتورهای انتقال می توان بارگذاری تجهیزات را با لحاظ تمامی موارد ذکر شده در دستورالعمل های ثابت بهره برداری کاهش داد. 
علی بقائی در ادامه توضیح داد : در شرکتهای برق سعی میشود تا حد امکان از قابلیتهای  موجودِ سیستم برای کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهره گرفته شود. کنترل ولتاژ یکی از روشهای کاهش تلفات و افزایش توانایی بارگیری خطوط در سیستم قدرت می¬باشد. کنترل ولتاژ سیستم قدرت با روشهای گوناگونی انجام می¬گردد که از جمله آنها می توان به احداث ادوات FACTS، تغییر آرایش شبکه، تنظیم تحریک ژنراتورها، و تنظیم تپ ترانسفورماتورها اشاره کرد. معمولاً نیروگاهها و کنترل پارامترهای مربوط به آنها شامل توان تولیدی و مقدار ستپوینت  ولتاژ در اختیار شرکتهای برق منطقهای نبوده و از طرف دیگر جایابی و احداث ادوات کنترل ولتاژ و توان راکتیو مانند بانکهای خازنی، راکتورها، و ادوات  FACTS یک مطالعه برنامهریزی محسوب میشود که یک گزینه پرهزینه بوده و اجرای آن زمانبر میباشد از اینرو، در میان روشهای ذکرشده، تغییر آرایش شبکه و تنظیم تپ ترانسفورماتورها یکی از راهکارهای کوتاهمدت و مطلوب شرکت های برق میباشند. اما تغییر آرایش شبکه به منظور کنترل ولتاژ، نیازمند توجه و انجام مطالعات بیشتر در رابطه با قیود مختلف بهرهبرداری از جمله تغییر تنظیمات حفاظتی، تغییر سطح اتصال کوتاه شبکه و مواردی از این قبیل خواهد بود. لذا، سادهترین و در دسترسترین راهحلِ پیش رو برای شرکتهای برق منطقهای، استفاده از پتانسیل تنظیم تپ ترانسفورماتورها ست 
معاون بهره برداری شرکت در خصوص این پروژه گفت :  پروژه مذکور برای اولین در سطح شبکه انتقال سراسری انجام و پیاده سازی شده که در بیش از 25 دک مطالعاتی در نرم افزار دیگسایلنت اجرا و بررسی شد که نتایج حاکی از کاهش حدود 11 درصدی ( در میان باری) و میانگین 15 درصدی ( در پرباری و شرایط پیک بار) بارگذاری اتوترانسفورماتورهای انتقال غایتی به عنوان یک پست کلیدی و استراتژیک در شبکه برق منطقه ای زنجان می باشد. لذا اجرایی شدن پروژه مذکور با همکاری واحدهای ذیربط و دیسپاچینگ ملی و منطقه ای موجب شده تا در حدود 500 میلیارد ریال صرفه اقتصادی در راستای جلوگیری از افزایش ظرفیت اتوترانسفورماتورها ایجاد شود . 

 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: