به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مهندس خدائی مدیرکل راه آهن شمالغرب به تشریح عملکرد این اداره کل در زمینه تعمیرات جاری لکوموتیو ، واگنهای باری و سالنهای مسافری در سال 1399 پرداختند.
این مقام مسئول تعداد تعمیرات جاری لکوموتیودر مدت زمان ذکر شده را 2608، واگنهای باری را 8262 و سالنهای مسافری را 145 دستگاه ذکر و در ادامه افزودند: تعمیرات جاری لکوموتیو در واحد تعمیرات دیزل زنجان و میانه و تعمیرات جاری واگنهای باری و سالنهای مسافری نیز درواحد پستهای بازدید زنجان و میانه انجام پذیرفته است.

خبرنگار: داود خیری

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: