به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  مدیر کل تعزیرات حکومتی از مختومه شدن پرونده مواد محترقه قاچاق خبر داد .جناب آقای ممیزی افزود: این محموله در شهرستان زنجان و از یکدستگاه خودروی سواری کشف و ضبط گردید که شامل : پانصد و شصت ثوب شال و روسری و یکصد کیلوگرم مواد محترقه قاچاق به ارزش دویست میلیون ریال می باشد. پس از سیر مراحل قانونی ، شعبه مربوطه عامل قاچاق را علاوه بر ضبط پوشاک به نفع دولت و معدوم نمودن مواد محترقه قاچاق ، به پرداخت جریمه نقدی بمیزان دویست وچهل میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم نمود.