به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در متن جوابیه منتشر شده از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به روزنامه کیهان آمده است: با عنایت به خبر مورخ ۳. ۴. ۱۳۹۹  روزنامه کیهان در خصوص عدم پرداخت سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی توسط دولت به اطلاع می­رساند، به موجب مفاد بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ... فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی ... بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با سازمان برنامه و بودجه کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است . همچنین با توجه به مفاد بند (ب) ماده قانونی یاد شده، در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۹۰ر۴۵۰ میلیون ریال تخصیص نقدی و مبلغ ۹۲۰ر۳۳۷ میلیون ریال تخصیص اعتبار در قالب اسناد خزانه اسلامی از محل ردیف ۱۲۸-۷۳۰۰۰۰ به استان تهران توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است که صد درصد مبالغ مذکور توسط این معاونت پرداخت و مورد اقدام قرار گرفته است.

در بخش دیگری از جوابیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد آمده است: در سال ۱۳۹۹ نیز تاکنون تخصیص اعتباری بابت موضوع از محل ردیف متفرقه ۱۱۸-۷۳۰۰۰۰ ابلاغ نشده است . بنابراین، این معاونت به وظایف قانونی خود در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط عمل نموده است و مستحضرید که وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد مجوز قانونی برای پرداخت های خارج از سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: