به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، قدرتعلی حشمتیان، نماینده احزاب ملی درکمیسیون ماده ۱۰ احزاب، درپاسخ به سوال خبرنگاران گفت: برای قانونی شدن احزاب سه مرحله  باید طی شود: ۱) برگزاری مجمع عمومی وتطبیق مرامنامه واساسنامه وانتخاب شورای مرکزی باحضورحداقل سیصدنفر برای احزاب ملی ودویست نفربرای احزاب استانی. ۲) تحویل مدارک اعضای شورای مرکزی اصلی وعلی البدل وبازرسین اصلی وعلی البدل به اداره کل سیاسی وزارت کشور.جهت اخذاستعلامات ازمبادی ذیربط .۳)طرح نتیجه استعلامات درکمیسیون ماده ۱۰ ، احزاب. ودرنهایت پس از تایید کمیسیون مجوز قانونی احزاب جهت ادامه فعالیت صادر می‌گردد.

حشمتیان افزود: در مورد تعداد احزابی که پس از تطبیق مجوز جدید گرفته اند باید از اداره کل سیاسی وزارت کشورو دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰، احزاب بپرسید، چون در دو مرحله به عنوان نماینده احزاب درجلسه توزیع پروانه های جدید توسط معاون سیاسی وزارت کشور بنده حضور داشتم،  فکرمی‌کنم که تاکنون حدود سی حزب، پروانه جدید خود را پس ازطی این مراحل گرفته اند.

رییس جبهه مستقلین واعتدالگرایان ایران در پاسخ به سوال دیگری در مورد رسمیت جبهه ها هم گفت:جبهه ها هم از مجموع حداقل پنج حزب قانونی که کمیسیون ماده ۱۰ ، احزاب تایید کرده باشد شکل می‌گیرد و لذا برخی از دوستان که جبهه ای تشکیل داده و خود حزبی ندارند قانونی نبوده و نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: