به گزارش برنا، سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرگزاری ریانووستی گفت که برای دعوت از شرکت کنندگان در برجام و آمریکا به یک نشست غیررسمی و رایزنی در مورد اقدامات بعدی آمادگی دارد.  

(جوزپ) بورل تصریح کرد که آماده دعوت از اعضای برجام و آمریکا به نشستی غیررسمی برای تعیین گام های بعدی است.

وی توضیح داد که  اروپا از "اولین واکنش مثبت" نسبت به پیشنهاد اروپا درباره رایزنی در خصوص برجام با مشارکت آمریکا استقبال می کند.

سخنگوی اتحادیه اروپا مدعی شد که اتحادیه اروپا نگران اقدام های ایران در زمینه هسته ای است، فقط با بازگشت به برجام از جمله لغو تحریم ها، می توان تشدید آن را متوقف کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: