به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ اعم دستاوردهای انقلاب در حوزه تجارت خارجی به شرح زیر است:

دوره انقلاب و جنگ: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت بر تکمیل و ایجاد صنایع واسطه ای، سرمایه ای و تداوم تولید صنایع تولید کننده مایحتاج عمومی متمرکز گردید. به عبارتی تمام تلاش دولت معطوف به سرپا نگه داشتن صنایع و ممانعت از تعطیلی و اداره بنگاه ها شد. در طی سال‌های مذکور سهم صادارت غیرنفتی از کل صادرات به طور متوسط 7/4 درصد است که در این میان سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی به طور متوسط کمتر از 12 درصد و سهم آن از کل صادرات 63/0 درصد می‌باشد. به عبارتی ترکیب صادرات غیرنفتی طی این سال‌ها به تعداد کالاهای سنتی محدود می‌گردید. در سال‌های مذکور دولت استراتژی صنعتی و تجاری مشخصی نداشته و سهم ناچیز صادرات غیرنفتی نشان از اثرات مخرب جنگ دارد.

 دوره 1372-1368 (برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، با هدف توسعۀ صنعتی با تأکید بر جایگزینی واردات (و تشویق صادرات)

در ابتدای این دوره (1368) ارزش صادرات غیرنفتی و واردات ایران بترتیب 1044 و 12807 میلیون دلار بوده  که در پایان این دوره (1372) به ترتیب به 3747 و 20037 میلیون دلار رسیده است.

دوره 1374-1378 (برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با هدف توسعۀ صنعتی با گرایش راهبرد برون گرا)

در ابتدای این دوره (1374) ارزش صادرات غیرنفتی و واردات ایران بترتیب 3251 و 12313 میلیون دلار بوده  که در پایان این دوره (1378) به ترتیب به 3362 و 12683 میلیون دلار رسیده است.

دوره 1379-1383: (برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با هدف توسعۀ صنعتی با گرایش راهبرد برون گرا (جهش صادراتی)

با توجه به افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی و سیاست های اتخاذ شده در زمینه توسعه صادرات صنعتی، سهم صنعت در صادرات غیر نفتی که در سال 1361 حدود 7/5 درصدبوده، طی دوره 1361 تا 1379، افزایش یافته و به 54/4 درصد در صادرات رسیده و سهم فرش دستباف و صنایع دستی به حدود 16 درصد کاهش یافت.

در انتهای این دوره سهم بخش کشاورزی نیز در صادرات به 2/2 درصد کاهش یافت. بنابراین در دوره  برنامه‌های اول و دوم، ترکیب صادرات به نفع صادرات صنعتی (با احتساب پتروشیمی) تغییر یافته است.

دوره 1388-1384: (برنامه چهارم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ با هدف رشد پایدار اقتصادی استوار بر دانایی و رویکرد جهانی) 

براساس تجارب بدست آمده از دو برنامه قبلی وشناخت حاصله، در دوره تدوین برنامه سوم از طریق کار کارشناسی در کمیته‌های تنظیم و تلفیق و با در نظر داشتن  اولویت‌های روز کشور که بدلیل پایین آمدن قیمتهای نفت، تغییر کرده بود، اهداف، سیاست‌ها و ساز و کارهای برنامه سوم توسعه تدوین شد و استراتژی جهش صادراتی در اسناد منضم به برنامه به عنوان محور اصلی انتخاب گردید.

دوره 1395-1390: (برنامه پنجم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ با هدف ارتقای بهرهوری تمامی عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، انرژی ...)

در تداوم سیاست ها و اقدامات قبلی صادرات غیرنفتی به رشد خود ادامه داده و به بیش از 44 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده است. شایان ذکر است که در این سال برای اولین بار میزان صادرات از واردات پیشی گرفته و تراز تجاری مثبتی معادل 358 میلیون دلار ثبت شده است. 
 
1
2
3

 

4

 

5