با اعلام باز شدن سد زاینده‌رود برای آبیاری باغات غرب اصفهان، مردم این شهر امیدوار به رسیدن آب به بستر خشک زاینده‌رود بودند که اعلام شد آب از سد نکوآباد جلوتر نمی‌آید. در حال حاضر سی میلیون متر مکعب از آب زاینده رود به منظور حفظ باغات استان اصفهان رها سازی شده است. گفتنی است؛ آب زاینده روز به مدت ده روز باز است و تا سد نکوآباد پیشروی میکند اما به شهر اصفهان نمیرسد.