تزریق واکسن ایرانی کرونا با عنوان "کوو ایران برکت" امروز در شهر شیراز همزمان با اصفهان، مشهد و بوشهر به داوطلبان آغاز شد.

لینک کوتاه خبر