به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، سرو کلانی واقع در روستای کلانی از توابع شهرستان کازرون قرار گرفته است و به دلیل قدمت از جایگاه خاصی برخوردار است.
بنابراین گزارش، سرو 700 ساله کلانی پس ازطی مراحل قانونی به شماره 418 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت گردید. این سرو که از کهنسال ترین درختان منطقه محسوب می گردد در وضعیت خوبی به سر می برد و به عنوان دومین درخت سرو بعد از سرو ابرکو معروف شده است.