به گزارش خبرگزاری فارس برنا از فارس، محمد بذرافشان، گفت: حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در 9 ماهه امسال 346 میلیارد ریال به فرزندان معنوی خود کمک کردند.
مدیرکل کمیته امداد فارس با اعلام اینکه در حال حاضر 93 هزار و 123 حامی نیکوکار در استان از فرزندان معنوی خود حمایت می‌کنند، ادامه داد: این حامیان نیک‌اندیش از 24 هزار و 549 فرزند طرح اکرام ایتام و محسنین حمایت می‌کنند که از این تعداد 10 هزار و 774 فرزند از ایتام و 13 هزار و 775 فرزند از محسنین هستند.
وی با بیان اینکه طرح محسنین شامل آن دسته از خانوارهای نیازمند می‌شود که دارای سرپرست بیمار، معلول، ازکارافتاده و یا زندانی هستند، اظهار کرد: در این طرح حامیان محسنین، 128 میلیارد و 482 میلیون و 237 هزار و 644 ریال و حامیان ایتام نیز میزان 217 میلیارد و 408 میلیون و 294 هزار و 370 ریال به فرزندان معنوی خود کمک کردند.
بذرافشان با اعلام اینکه میانگین سرانه دریافتی فرزندان طرح اکرام در 9 ماهه سال 97 نسبت به زمان مشابه سال گذشته، 30 درصد رشد داشته است، گفت: میانگین سرانه پرداختی حامیان طرح اکرام نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 25 درصدی داشته است و درآمد کل طرح اکرام نیز  28 درصد رشد نهایی داشته است.