به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، جبار آذین نویسنده،روزنامه نگار و منتقد و مدرس سینما و تلویزیون در یادداشتی در صفحه اینستاگرامش ایلدا را عاشقانه ای وطن پرستانه توصیف کرد و گفت:  ازعشایرقهرمان لر ایلدا،مضمونی نو،داستانی خوب و فیلمنامه ای پرداخت شده و دراماتیک دارد و روایتی ناگفته درباره زندگی، مناسبات،مبارزات وآیین هاوسنت های ایلیاتی عشایر مرزنشین است.گرچه خط محوری داستان ایلداازمیان مثلث آشنای عشقی می گذرد،ولی درمحدوده کلیشه وتکرارنمی ماند،درجانمی زندو همراه پردازش کاراکتر های متنوع و ماجراهاوحوادث گوناگون، پابه درون زندگی روستایی،ایلیاتی می گذاردوتا وسعت مناسبات اجتماعی،فرهنگی ،قومی و ملی عشایر لر و مبارزات وطن پرستانه آنهاامتدادمی یابد. آنگاه که مثلث عشق سریال به مرزخون وجنون می رسد،نقش خطاوگناه و شرارت وقاچاق درداستان پررنگ می شود،عهدوپیمان دوران کودکی و دوستی ومهربانی ایلیاتی پادرمیانی می کند.لیکن شردرتقابل باخیردرلباس مزدورقاچاق،کینه وانتقام وسرخوردگی عاشقانه،مثلث عشق رادرهم می شکند وبساط خون وتقاص قومی درقالب جدال وسنت خون بس می گسترد.

پیمان مرز دار و مرزنشین درمجاهده عشایرلر و مرزداران کشور بابیگانه هاوقانون واخلاق وانسان ستیزان قاچاق، مضمون ناگفته ای است که درایلدابازگومی شود. ایلدا،نوشته نوشین پیرحیاتی به زندگی ومقاومت عشایرمرزنشین دهلران درایلام در دوران دفاع مقدس می پردازد وسهم پژوهش و تحقیق در نگارش فیلمنامه آن مشخص است. چنین فیلمنامه ای دراختیارراماقویدل، یادگارزنده یادامیرقویدل که پیشینه ای قابل اعتنادرفیلم وسریال سازی دارد،قرارگرفته تا ازآن مجموعه ای مانادر سیما بسازد، اماامتیازهای یاد شده دراجرا وتصویر سازی مناسب وجذاب و باورپذیربه ثمرلازم و مکفی ننشسته است.درواقع مشکل اصلی تبدیل نشدن ایلدای متوسط کنونی به یک سریال مانا و قوی درتلویزیون آشفته حال کشوربه سطحی نگری وسطحی سازی و سهل انگاری کارگردان و شناخت ضعیف اوازموضوع ها،کاراکترها و مضامین خاص ایلدا،گزینش نامناسب و غیریکدست بازیگران و فاصله ازشناخت لازم زندگی،ویژگی هاومختصات قومی،بومی هموطنان لر، ناآشنایی بامنطقه و لوکیشن رخدادهای داستان،شیفتگی بیش ازاندازه به بازی باتصویروهلی شات واستفاده نکردن ازهنرمندان وکارشناسان محلی بازمی گردد.کم کاری راما قویدل به رغم پرتوانی او در کارگردانی،باعث نابسامانی و چند گانگی پوشش، زبان،بیان،لهجه وبازی هاوشخصیتها و ناموفقی درتصویر سازی همسو بامحتوای اثرشده است. قویدل ودیگرکارگردان هابایدبه این نکته مهم توجه کنندکه ساختن آثار قومی، بومی وملی مانندتولیدفیلمهای دفاع مقدس، نیازمنددانش وتخصص ویژه است و آنها که دارای این شرایط نیستند،نبایدوارداین عرصه شوند!

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: