به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، کتاب «ژئو پلیتیک آب و غذا در ایران» که توسط مهدی مینایی، تالیف و تدوین شده است، به عنوان نخستین کتاب نگارش شده با موضوع «ژئو پلیتیک آب و غذا در ایران» است.

مینایی در این اثر نسبت به ۲ مقوله آب و امنیت غذایی و نقش آن در تامین و تضمین امنیت ملی کشور پرداخته است.

این کتاب در قالب ۱۰ فصل به بررسی سیر تکوین و تحول و کارکردهای ژئو پلیتیکی این دو حوزه به شرح زیر می‌باشد:

فصل اول: تببین مفهوم ژئو پلیتیک آب

فصل دوم: بررسی موقعیت و وضعیت ژئوپلیتیک آب (هیدرو پلیتیک ) در ایران

فصل سوم: بررسی و تحلیل سیر تکوین و تکامل تمدن آبی در ایران

فصل چهارم: تحلیلی بر مفهوم حکم‌رانی آب و بررسی سیر تحول آن در ایران

فصل پنجم: بررسی و تحلیل وضعیت موجود در منابع آب در ایران

فصبل ششم: بررسی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی کم آبی و خشکسالی در ایران

فصل هفتم: لزوم تدوین، تصویب و اجرای طرح جامع آمایش سرزمین متناسب با منابع آبی کشور

فصل هشتم: تببین ژئوپلیتیک غذا

فصل نهم: آب و امنیت غذایی در ایران

فصل دهم: ضرورت باز مهندسی و طراحی مدل نوین نظام جامع مشارکت بهره‌برداران بخش کشاورزی در ایران.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: