به گزارش برنا، مرحوم محمود طلوعی از مورخان تاریخ معاصر ایران روزی تصمیم می گیرد برای نوه اش که در خارج زندگی می کرده کتابی در مورد تاریخ ایران پیشنهاد دهد. دو انتخاب پیش روی خود می بیند. یکی کتاب روزگاران عبدالحسین زرین کوب و دیگری چکیده تاریخ ایران حسن نراقی. اما می ترسد حجم زیاد روزگاران و زبان فارسی باصلابت زرین کوب باعث شود نوه اش از خواندن تاریخ کشورش منصرف شود. از طرفی کتاب چکیده تاریخ ایران را نیز خیلی خلاصه می یابد. پس محمود طلوعی تصمیم می گیرد خودش دست به کار نوشتن تاریخ ایران شود. «بازنگری تاریخ ایران از عهد باستان تا امروز» حاصل تلاش پدربزرگ مورخ دلسوزی است که خواسته است نوه غربت نشین اش هیچ بهانه ای نداشته باشد تا خود را از خواندن تاریخ کشورش محروم کند. پس می شود این کتاب را با خیال راحت به مخاطبینی که می خواهند با تاریخ ایران آشنا شوند پیشنهاد داد.

معرفی سلسله های حکومتگر در ایران از عهد باستان تا به امروز و همچنین رخدادهای مهم تاریخی به خصوص جنگ ها در کنار دیگر تحولات تاریخی و جنبه های فرهنگی و تمدنی هر سلسله از جمله مطالبی است که در کتاب حاضر به اختصار به آنها پرداخته شده است. مطالب کتاب از دورة اساطیری تاریخ ایران و سلسله های پیشدادی و کیانی آغاز و سپس وارد دورة تاریخی می شود و با شرح حوادث عهد ایران باستان، از مادها تا ساسانیان، ادامه می یابد. ورود اسلام به ایران و جنبش های مردمی ایرانیان در دو سدة نخست هجری، حکومت های مستقل و نیمه مستقل ایرانی و حکومت های ترک تا ورود مغول به ایران از دیگر مطالب کتاب به شمار می رود. حکومتی که چنگیزخان و جانشینان وی در ایران تشکیل دادند و تیموریان به آن تداوم بخشیدند سرانجام به حکومتی ملی و ایرانی با نام صفویه ختم شد که هویت ایرانی را احیاء کرد؛ کاری که نادرشاه پس از سلطة افاغنه انجام داد. سلسله های افشاریه، زندیه، قاجار و پهلوی خاندان های حکومتگری هستند که مطالب کتاب با معرفی آنها به پایان می رسد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: