به گزارش برنا؛ بخش قابل توجهی از آثار از استان ها و شهرستانهای نه چندان معروف کشور است. اگر جغرافیای هنر ایران را گسترش دهیم و محدود به تهران و شهرهای برخوردار نباشند می توانیم هنر ایران را از ظرفیت های غنی که داریم سرشار کنیم.

در این آثار معنای ایرانی بهتر دیده می شود. اکنون هنری که در جشنواره ها می بینم هنر تهران و شهرهای بزرگ نیست بلکه هنر همه ایران با پیشینه های بومی و اقلیمی تولید شده است.

تنوع آثار هنری این رویداد، گستره اقلیم ایران زمین را در بر گرفته و اکنون افتخارات هنر ایرانیان، دیپلماسی ما در منطقه و جهان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: