به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ پژوهش «تدوین راهبردهای مطلوب برای تولیدات نمایشی در برون مرزی صداوسیما» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط محمود ترابی اقدم نگاشته شده است. حسن بهشتی پور نیز نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.

تبیین نظری و کاربردی مباحث تئوریک «استفاده و رضامندی و مخاطب فعال»، «ارتباطات میان فرهنگی»، «جهانی شدن»، «قدرت معناسازی و فرهنگ‌سازی تلویزیون»، «ظرفیت ها و کارکردهای اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سریال های تلویزیونی»، «ویژگی های هنری سریال های تلویزیونی»، «مختصات ویژه سریال های تلویزیونی و مصرف کنندگان آن در مقایسه با سایرگونه های نمایشی»، «ذائقه مخاطبان و مصرف کنندگان کالاهای فرهنگی و هنری»؛ «وجوه شباهت و تمایز محصولات نمایشی تولیدی شبکه های داخلی و برون مرزی»؛ «ویژگی های تولیدات نمایشی برای برون مرزی»؛ «اهمیت و جایگاه ذائقه مخاطبان در محصولات رسانه ای برون مرزی»؛ «تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی (نقاط فرصت و تهدید)»؛ «تدوین راهبردهای چهارگانه در تولیدات نمایشی (تهاجمی، رقابتی، محافظه‌کارانه و تدافعی)»؛ «اولویت بندی و احصای راهبردهای مطلوب برای تولیدات نمایشی در برون مرزی» از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

در نگارش این پژوهش علاوه بر استفاده از 100 منبع معتبر فارسی و انگلیسی به روش توصیفی- تحلیلی، از دیدگاه های 11 صاحبنظر تولیدات نمایشی صداوسیما در قالب مصاحبه عمیق و نیمه‌ساخت‌یافته و در چهارچوب ماتریس سوات(SOWT) بهره گرفته شده است.

روش نمونه گیری «گلوله برفی» و تکنیک احصای راهبرد از آراء صاحبنظران «مقایسه دائمی» بوده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: