به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی محیط زیست قزوین، سید ابراهیم سید موسوی در این باره اظهار کرد: برنامه نظارت و پایش صنایع و منابع آلاینده استان قزوین بطور مستمر و منظم از طریق کارشناسان محیط زیست استان قزوین انجام می شود  که در راستای پایش های مداوم و مستمر دو شهرک صنعتی بزرگ استان به دلیل تخلیه فاضلاب غیراستاندارد به محیط و آلودگی منابع ارزشمند آب و خاک و پس از بی توجهی به اخطاریه های زیست محیطی صادره برای رسیدگی و رفع آلودگی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

 وی تصریح کرد: سایر واحد های صنعتی انفرادی نیز در صورت ایجاد آلودگی و عدم تصفیه فاضلاب تولیدی مطابق ضوابط و مقررات جاری ضمن اعمال مقررات زیست محیطی، جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی می شوند. 

سید موسوی ادامه داد: مطابق ضوابط و مقررات جاری صنایع مستقر در شهرک های صنعتی می بایستی پساب خروجی را متناسب با حد مجاز پذیرش تضفیه خانه شهرک های صنعتی از طریق اخذ انشعاب تحویل شهرک های صنعتی بدهند و در شهرک های صنعتی فاقد تصفیه خانه نیز  تا زمان راه اندازی سیستم های تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی صنایع مورد نظر ملزم به مدیریت فاضلاب تولیدی هستند. 

معاون نظارت و پایش اداره کل اظهار کرد: در خصوص راه اندازی سیستم های تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی پیگیری های لازم در زمینه تجهیز شهرک های صنعتی باقیمانده به سیستم تصفیه خانه بطور مستمر ادامه دارد. 

سید موسوی در پایان گفت: عموما اراضی پائین دست شهرک های صنعتی تحت تاثیر جریان پساب قرار گرفته اند و پرونده منابع آلاینده هم اکنون در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: