خبرگزاری برنا؛ بحث صیانت از محیط زیست همواره یکی از دغدغه های بزرگ جامعه بین المللی به شمار می آید .

حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر، همانند سوختهای فسیلی، معادن، ذخایر نفتی و گازی و سایر منابع؛ رعایت حقوق نسل های اینده و نیز ارائه الگوی مصرف استاندارد از وظایف ذاتی دولتهاست. رعایت حقوق نسل های آینده و نیز ارائه الگو ی مصرف استاندارد از وظایف ذاتی دولتهاست.

امروزه توسعه پایدار شهری تحت سیطره همین الگوها بوده و بدون رعایت استانداردهای زیست محیطی امکانپذیر نسشت. یکی از اهداف رسیدن به توسعه پا یدار شهری، ایجاد تعادل و توازن بین ابعاد اقتصادی و زیست محیطی اداره یک کالن شهر است.

رویکرد سنتی اقتصاد با در نظر نداشتن حقوق نسل های آینده موجب تخریب، آلودگی و از بین رفتن محیط زیست می شود که با در نظر گرفتن مفاهیم اولیة توسعه پایدار شهری و قوانین وضع شده در این حوزه ، » اقتصاد سبز« به عنوان یک ابزار کارآمد در اختیار دولتها و جوامع قرار گرفته است.

اقتصاد سبز که رشد و توسعه اقتصادی را بر مبنای تعادل اکولوژیکی محیط زیست پا یه ریزی م ی کند، موجب رشد و توسعه، حفاظت از محیط زیست به صورت توامان می شود. همچنین پایه اقتصاد سبز، در استفاده از انرژی های تجد ید پذ یر است.

شاخصهای اصلی سودمندی انرژی های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به منابع فسیلی، کاهش انتشار گازهای آالینده واحدهای تولیدی و صنعتی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. سهم این نوع از انرژی ها در رسیدن به کیفیت و مطلوبیت استاندارد زیست محیطی و نیز دست ی افتن به شاخصه های اقتصاد سبز و نها یتا رسیدن به توسعه پایدار بسزاست.

موقعیت اقلیمی کشور عزیزمان نیز این امکان را به ما میدهد تا به بهترین نحو از این نوع انرژ ی بهره برداری کنیم. آنچه که امروزه استفاده از انرژی های تجدید پذ یر را امری الزم و ضروری کرده است رشد روز افزون جمعیت، بحرانهای آلودگی های زیست محیطی، توسعه بی رویه و غ یر اصولی شهرها و جمعیت شهری و در نهایت انرژی و سوخت ها فسیلی است.

از دیگر سو، افزایش جمع یت و گسترش بی رویه شهرها و به دنبال آن افزایش ساخت و ساز، موجب کاهش منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست شده است.

نگاه به مشکلات جوامع شهری در جهان نشان می دهد نتیجة کمبود منابع انرژی؛ بحران آلودگی هوا، افزایش روزافزون جمعیت و مشکالت زیست محیطی را در بردارد و حرکت به سوی توسعه پایدار را به امری مهم و ضروری تبدیل کرده است و در این میان اجرای ساختمان سبز و معماری پای دار، یکی از عوامل تحقق توسعه پا یدار است.

گفتنی است تالشهای صورت گرفته در شهردار ی تهران نی ز نشان می دهد استفاده از انرژیهای تجدی د پذیر در فضاهای سبز شهری، اماکن عمومی ، ابنیه و تأسیسات تحت مدیریت ای ن سازمان روز به روز در حال افزای ش است.

بررسی آماری تالشهای صورت گرفته در زمینه بکارگیری انرژی های تجدید پذیر در شهرداری تهران حکایت از اهتمام ویژه به این امر مهم دارد ؟ این سازمان توانسته است به رغم تنگناهای به وجود آمده به علت شی وع بیماری کرونا و نوسانات قیمت ارز، امکانات قابل توجهی را در راستای تولید انرژی های پاک فراهم سازد.

نظر به پتانسیل قابل توجه شهر تهران برای بهره گیری از انرژیهای تجدید پذیر به ویژه انرژی خورشی دی، این نوع از انرژیها راهکار مناسبی برای غلبه بر معضالت محیط زیستی است . به عنوان مثال ابالغ نظام فنی و اجرایی “امکان سنجی، طراحی، نصب، راه اندازی و نظارت بر بهره برداری تجهیزات و سامانه های انرژی های تجدیدپذیر در شهرداری تهران” در تاریخ ۲۰ شهریور سال جاری رویکردی ارزشمندی است که سبب توسعه و ترویج فناوریهای انرژی های تجدیدپذیر در شهرها، فراهم آوردن موجبات ترویج اجتماع ی و فرهنگی آن در جامعه، بهبود وضعیت مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی و مدیریت هزینه ها می شود.

خوشبختانه شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی در امر مدیریت پا یتخت، دارای زیرساختهای مناسبی برای بستر سازی و توسعه انرژیهای تجدید پذیر است و با دراختیار داشتن بی شترین فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهر، منابع مختلف شهری، سیستم حمل و نقل عمومی ، سیستم نظارت بر ساخت و ساز در پهنههای مختلف شهر نیز میتواند در توسعه انرژی های تجدی د پذیر در سطح شهر تهران، مهمترین نقش را ایفا کند.

نظر به فعالیت ۴۳ نیروگاه خورشیدی در سطح مناطق ۲۲گانه، پ یشنهاد م ی شود زیرساختهای الزم برای استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از مصادیق تولید کننده انرژی پاک فراهم آید.

بدون شک اختصاص تسهیالت یا مشوق های الزم می تواند زمینة استفاده از انرژی های تجدی دپذیر را فراهم آورد. همچنین استفاده از انرژی خورشی دی به عنوان راهکاری اساسی برای کاهش آلودگی هوا به شمار م ی آی د زیرا استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر می تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و بهبود وضعیت محی ط زیست کمک کرد.

گفتنی است استفاده از انرژی تجدیدپذیر همچنین می تواند به عنوان یک راهکاری برای رفع معضل بیکاری باشد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: