به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، میرزایی افزود: به منظور هم ترازی دریافتی نیروهای تفاهم نامه حجم خدمات نیز با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، حقوق این عزیزان نیز معادل پایه نیروهای قراردادی پیش بینی و در سنوات آینده نیز با افزایش حقوق نیروهای قراردادی، حقوق نیروهای حجم خدمات به همان نسبت اضافه خواهد شد.

وی ابراز کرد: جهت تعداد 79 نفر از همکاران تفاهم نامه حجم خدمات فوریت های پیش بیمارستانی با پیگیری های بعمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انتهای سال 1398و طی سال 1399، تعداد 183 مجوز پیمانی اخذ و مورد انتظارات است این عزیزان با شرکت در آزمون های مربوطه، تا قبل از پایان سال به استخدام پیمانی پذیرفته شوند که از این افراد، تعداد 29 نفر جذب، 11 نفر در مرحله گزینش و بقیه تا پایان سال به استخدام در خواهند آمد.

مدیر منابع انسانی دانشگاه گفت: در همین رابطه نیز تعداد 79 مجوز شرکتی از وزارت بهداشت اخذ و مرحله اول آزمون برگزار و با پذیرفته شدگان در ماه جاری قرارداد شرکتی منعقد و از بقیه مجوز ذکر شده تا پایان سال استفاده خواهند شد و این همکاران از همه افزایش های قانون کار ،کارانه، اضافه کار و سایر مزایای مربوطه استفاده خواهند نمود.

میرزایی خاطر نشان کرد: این دانشگاه در سنوات 1396 و 1397 تصمیم به تبدیل وضعیت نیروهای تفاهم نامه حجم خدمات فوریت ها به شرکتی نمود تا این عزیزان بتوانند از مزایای قانونی پیش بینی شده از نظر حقوق، کارانه، اضافه کار و ... استفاده نمایند که از این تصمیم استقبال ننمودند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: