به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،در نشست یوسف برلس  با خردمند بر لزوم همکاری تاکید و گفتگو نمودند.

در این نشست مقرر شد اداره ورزش و جوانان با همکاری معاونت توسعه ورزش بانوان استان و شبکه بهداشت و درمان فاز چهارم طرح ساختار قامتی دختران و زنان روستایی برگزار نماید که شبکه بهداشت و درمان نیروی بهورز خود را به همراه مسئول ورزش بانوان و کارشناس ورزش به روستای برگزار کننده این طرح اعزام نماید.

همچنین برگزاری کلاس داوری فوتبال که  از سه شنبه  16دی ماه برگزار خواهد شد نیز مقرر گردید تست کرونا سریع از داوطلبان شرکت کننده در این کلاس گرفته شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: