به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، هادی ابراهیمی با تاکید بر ارتقاء سطح سلامت روانی و جسمانی کارگران گفت: افزایش سلامت در محیط های کارگری منجر به ارتقاء سطح بهره وری و تولید کیفی می شود.

وی در خصوص اهمیت ورزش در حوزه کارگری و اهمیت بهروری جامعه کارگری با ورزش کردن و توسعه و ترویج ورزش همگانی کارگری و اهمیت شاخص های توسعه ورزش کارگری در سه بخش  توسعه زیر ساخت های ورزش کارگری، جذب منابع و شرکت در مسابقات قهرمانی کارگران تاکید کرد.

"اوسپید" رئیس هیات ورزش کارگری استان، فعالیت های ویژه و عملکرد ٣ ماهه هیات کارگری و برنامه های آینده ورزش کارگری را تشریح کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: