به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد قویدل لاری اظهار داشت: در راستای مدیریت شناسائی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل و تارکان تحصیل، کاهش نرخ ترک تحصیل، ارتقاء سطح پوشش تحصیلی و بهبود سهم های بین رشته ای شاخه نظری استان هرمزگان در دوره دوم متوسطه، تمام شاخص های مربوط به پوشش تحصیلی و عدالت آموزشی در سال تحصیلی 1400-1399 دارای رشد می باشد.

وی افزود: با اعلام دفتر معاونت آموزشی متوسطه وزارت و مرکز برنامه ریزی منابع انسانی واحد اداری وزارت، نرخ پوشش تحصیلی دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی جاری نسبت سال تحصیلی گذشته با 1.4 درصد افزایش، به 82.09 ( 82 ممیز 9 صدم) درصد رسیده است.

قویدل ادامه داد: آمار ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری نیز با 58 صدم کاهش نسبت به سال تحصیلی گذشته به 1.68 ( یک ممیز 68) رسیده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان اظهار داشت: نرخ گذر پایه نهم به دهم متوسطه نیز با 61 صدم درصد رشد، از 91.90 به 92.51 ( 92 ممیز 51) درصد افزایش یافته است.

به گفته قویدل، سهم دانش آموزان پایه دهم رشته علوم انسانی دبیرستان های نمونه دولتی نیز 26 ممیز 75 می باشد که نسبت به سال تحصیلی گذشته دارای 3.87 ( سه ممیز 87 صدم) درصد رشد می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: