به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بندرعباس، گفت: اراضی ملی منطقه دمیلو که فردی  بدون مجوز قانونی ورعایت مواد1و2 قانون ملی شدن جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشوراقدام دخل وتصرف نموده به استناد تبصره ذیل ماده 55 قانون فوق،  از عرصه مورد نظر رفع تصرف وبه بیت المال باز گرداننده شد.

روح الله وفاکیش ، در ادامه  اعلام کردند: گشت زنی در راستای حفاظت از اراضی ملی به صورت مستمر انجام میشود وکمترین تصرفات با جدیت کامل دنبال وبا متخلفین در چارچوب قوانین ومقررات قاطعانه برخورد خواهدشد و یگان حفاظت این اداره بصورت شبانه روزی وایام تعطیل آماده دریافت وبررسی هرگونه اخبار درخصوص تخریب وتصرف اراضی ملی،قطع درخت وآتش سوزی از طریق سامانه1504یگان حفاظت می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: