به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ دکتر مهدی حسنی آزاد گفت : طی سه روز کلیه عرصه های آموزشی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توسط این گروه ارزیاب مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت یکی از اهداف اساسی در آموزش عالی است و کیفیت حوزه برنامه آموزشی دوره آموزش پزشکی عمومی بر اساس استاندارد ملی صورت می گیرد؛ اظهار کرد: این ارزیابی ها نیز بر اساس همین استانداردهای آموزشی رشته پزشکی عمومی در حال انجام می باشد.

مدیر توسعه آموزش پزشکی و مسئول بسته اعتبار بخشی برنامه ای در دانشکده پزشکی بندرعباس با بیان اینکه این بررسی ها کاملا کیفی است و هیچ گونه رتبه بندی مطرح نیست گفت: بررسی معیار های مختلف در هشت حوزه منجر به اعطای گواهی اعتبار بخشی خواهد شد، که می تواند این گواهی یا 6 ماهه، یک ساله و یا سه ساله باشد.

دکتر فرحناز کمالی ابراز کرد: رسالت و اهداف، برنامه آموزشی، ارزیابی دانشجو (در نوع گرفتن امتحان)، دانشجویان (در همه ابعاد زندگی شامل رفاهی، کلاس ها، سرویس و همه خدماتی که دریافت می کنند)، اعضای هیئت علمی (رفاهی، آموزشی و توانمندسازی) منابع انسانی، ارزشیابی و مدیریت عالی بعنوان هشت حوزه اصلی است که مورد ارزیابی قرار می گیرند.

کمالی بیان کرد: ارزیابی آموزش عالی نیز نمی تواند صرفاً بر شاخصهای کمی استوار باشد بلکه باید کلیت داشته و همزمان واجد معیارهای کمی و کیفی و ارزیابی درونی و بیرونی باشد.

وی با اشاره به اینکه کل پروسه اعتبار بخشی شامل ارزیابی در دو بخش است؛ عنوان کرد: بخش اول خود ارزیابی است، که نتایج این ارزیابی در اسفند ماه سال گذشته در قالب همه حوزه ها تکمیل و از طریق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به وزارت بهداشت ارسال شد.

مدیر توسعه آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: ارزیابی بیرونی بخش دوم این ارزیابی می باشد، که پیرو خود ارزیابی سال گذشته در حال انجام است و هدف آن تعیین درصد اهداف و رسیدن به استاندارد های لازم است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: