به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، موارد مطرح شده در این وبینار شامل شرایط برگزاری و قوانین مسابقات، توسط کمیسیون داوران کشتی کشور گردآوری شده که به شرح زیر در اختیار علاقمندان به این رشته قرار می گیرد:

*کشتی ساحلی برای تمامی رده های سنی در یک زمان ۳ دقیقه ای برگزار میشود.
*زمین مسابقه دایره ای به قطر ۷ متر میباشد.
*سطح زمین مسابقه تا عمق سی سانتی متر باید با ماسه پوشانده شود.
*کشتی ساحلی ،فقط در حالت سرپا برگزار میشود.(حالت خاک ندارد)
*کشتی گیری که زودتر به امتیاز  ۳ برسد برنده مسابقه می باشد.
*در شرایط تساوی امتیازی بین دو کشتی گیر: ابتدا امتیاز  اخر کسب شده ،سپس وزن کشتی گیران  و در نهایت قرعه پایین تر کشتی گیر تعیین برنده مسابقه می باشد.
*وزن کشی مسابقات در همان روز مسابقات و ۲ ساعت قبل از شروع مسابقات انجام میگیرد.
*در کشتی ساحلی  قرعه کشی وجود ندارد و کشتی گیران بر اساس امتیازات کسب کرده سید بندی میشوند.
*کشتی ساحلی فقط یک داور دارد که مسابقه را قضاوت میکند و یک منشی فنی که امتیازات  را در برگه داوری ثبت میکند.
*مدت زمان لازم برای مداوای  خونریزی در کشتی ساحلی ۲ دقیقه می باشد.

*یک امتیازی:
۱.به کشتی گیری که بتواند یکی از اعضایی بدن حریفش را با زمین تماس دهد.
 
۲ .به کشتی گیری که موفق شود یکی از اعضای بدن حریفش را در خارج زمین یا دایره فرود بیاورد.
 
نکته:اگر پای یکی از کشتی گیران  در زیر روبان اطراف زمین فرو برود خارج محسوب میشود.
 
*کلیه خطاهای فنی در کشتی ساحلی با اخطار و ۱ امتیاز جریمه میشود.
 
* تنها مهاجم برای اجرایی فن میتواند یکی از زانوهای خود را روی زمین قرار بدهد.به شرطی که مهاجم با موفقیت فن خود را به انتها برساند.
 
اگر مهاجم زانوی خود را روی زمین قرار داد و فقط مدافع را از زمین خارج کرد و اجرایی فنی انجام نداد ۱ امتیاز از دست میدهد.
 
هنگام گذاشتن زانو روی زمین:فعالیت باید بصورت دینامیک و بدون وقفه باشد.
 
*فنون ۳ امتیازی:
 
*کشتی گیری که موفق بشود شانه های حریفش را چه در حالت خاک چه سرپا به زمین بزند .
۱.اگردر اجرای فن مدافع روی پهلو فرود بیاید  ولی بلافاصله با چرخش  با کمرش به زمین برخورد کند ۳ امتیاز از دست میدهد.
 
۲.در کشتی ساحلی اگر زاویه کمر با زمین کمتر از ۹۰ درجه بشود حالت خطر محسوب نمیشود،فقط در صورت تماس کمر با زمین حالت خطر محسوب میشود.
 
۳.در هنگام اجرایی فن در کشتی ساحلی مهاجم فقط میتواند با دست ،آرنج و زانو روی زمین فرود بیاید و سپس اجرایی فن کند.
 
*در کشتی ساحلی اگر کمر مهاجم هنگام اجرای فن توسط خود مهاجم قبل از کمر مدافع با زمین برخورد کند خود مهاجم ۳ امتیاز از دست میدهد و بازنده مسابقه خواهد شد.
مهاجم برای اجرایی فن فقط اجازه دارد بدون توقف و بصورت دینامیک دست،آرنج و زانو خود را روی زمین قرار دهد.
 
*مهاجم فقط اجازه دارد با یک زانو روی زمین فرود باید و اجرای فن کند،اگر با دو زانو روی زمین فرود بیاید  ۱ امتیاز از دست خواهد داد.
 
*اجرای فنی که زاویه کمر مدافع با زمین کمتر از ۹۰ درجه است =یک امتیاز
 
*حالت خطر در کشتی ساحلی فقط زمانی اتفاق میفتد  که کمر کشتی گیر زمین را لمس کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: