ازدحام و سد معبر و همچنین عدم وجود یک برنامه جهت ساماندهی دست فروشان و همچنین ساخت و ساز در پیاده رو های شهر کرمانشاه بی نظمی بیداد می کند.

لینک کوتاه خبر