به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دکتر سید محمد رضا واعظ مهدوی در پانل عدالت در سلامت کارگاه کشوری مولفه های اجتماعی سلامت در سازمان ها افزود: این نا برابری ها  باعث آسیب به روان، آرامش خاطر و ایجاد اضطراب می شود .

مدیر عامل صندوق روستاییان و عشایر کشور افزود: بر اساس تحقیق انجام شده، کسانی که در محیط کارشان بی عدالتی را گزارش می کردند در یک مطالعه ۲۰ ساله، طول عمرشان کمتر از کسانی بود که عدالت در محیط کارشان بوده است .

وی اضافه کرد: بسیار مهم است امروزه در برنامه ریزی ها مبارزه با نابرابری ها مورد توجه قرار گیرد .

وی گفت: عدالت امرمهمی است و مورد توجه آموزه های دینی،اجتماعی و ... قرار دارد .

وی با بیان اینکه نابرابری در سلامت مصداق بارز بی عدالتی است، اظهار داشت: امروزه در دنیا کسانی که در بسیاری از چیزها نابرابری را می پذیرند اما نابرابری در سلامت را نمی پذیرند .

وی با بیان این موضوع که عدالت در سلامت یک مفهوم اخلاقی،الهی و جهانی است، اظهار داشت: نابرابری امروزه ثمره فریند طبیعی و خود به خودی است و مقابله با آن برخورد فعال می طلبد