سیمین برادران

  • با شکایت فروشندگان مبل و لوازم منزل، اتحادیه درودگران و مبلسازان، سازمان صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس نمایشگاه غیر قانونی مبل و لوستر که در ورزشگاه بعثت برگزار شده بود، توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان فارس پلمپ شد.