شاخص

  • رئیس بخش پیوند قلب بیمارستان مسیح اعلام کرد

    رئیس بخش پیوند قلب بیمارستان مسیح دانشوری، درخصوص بارداری بعد از پیوند قلب، گفت: بارداری بعد از پیوند ، به این دسته از توصیه نمی‌شود.