عربستان

  • نمایشی به کارگردانی کوروش ساسانیان؛

    نمایش «آقای رئیس جمهور لطفا با مرگ من موافقت کنید!» به کارگردانی کوروش ساسانیان مورد تایید شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی قرار گرفت.