|

مغز

  • در بدون توقف مطرح شد:

    مشاور بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آیه‌های دو و سه سوره نساء در خصوص احکام چندهمسری تأکید کرد: نگاه قرآن کریم نسبت به چندهمسری کاملا محدودگرایانه است نه ترویجی و این حکم اساسا اشتباه به افراد القاء می‌شود، چراکه احکام قرآن به این موضوع به صورت عاقلانه تشریح شده است.