نماینده ولی فقیه

  • افشاگری سه سازمان غیر دولتی

    امارات در یکی از مراکز استخراج گاز یمن در منطقه بلحاف در استان شبوه که بخشی از آن در اختیار شرکت توتال فرانسه است زندان سری ساخته است