به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی 5شنبه 7 اسفندماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

عناصر و جزییات ساختمان - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵

عملیات تکمیلی اصلاحی ورزشی - رشته تربیت بدنی- پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۱:۰۰تا ۱۲:۰۰

ویژه برنامه روز ولادت باسعادت حضرت علی ( ع)

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک یک -پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها .

ساعت۱۰:۱۵درس زبان۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما .

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: