به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 16 فروردین به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰

ارتباط موثر -رشته زمینه خدمات - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

الگو سازی شلوار زنانه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

دوخت کت پسرانه - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعات اجتماعی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعات اجتماعی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعات اجتماعی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۳۰ :١۶ تا ۱۶:۵۰

آموزش معلمان - اعتماد بنفس

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۵

عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۵تا ١٧:۴۰

عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰۰

عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

هویت اجتماعی - پایه ۱۲- مشترک تمام رشته ها

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

زیست شناسی سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه قران ومعارف سیما.

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی

سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن دوم دبستان.

........عصر..........

ساعت۱۵

دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: