به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی 5شنبه 19 فروردین به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه- رشته الکترونیک -پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

اطلاعات و ارتباطات - رشته گرافیک رایانه- پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی پایه - رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱

طراحی فیگور خطی انسان - رشته چهره سازی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵

نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی - پایه ۱۲-شاخه کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

علوم تجربی و تفکر

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

عربی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

عربی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

عربی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: