به گزارش برنا؛ از مجموع جمعیت تحت پوشش این سازمان، ۳۷ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۴۶۹ نفر بیمه شده و ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۴۲ نفر مستمری بگیر هستند.

از مجموع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند سال گذشته نیز، ۱۴ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۱۸۸ نفر در ردیف بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۲۸۱ نفر به عنوان بیمه شده تبعی قرار دارند.

بیمه شدگان اجباری با ۱۰ میلیون، ۷۸ هزار و ۷۳ نفر بیشترین تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل داده و بیمه شدگان خاص با ۴ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۴۰ نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری با ۲۱۳ هزار و ۹۸۲ نفر و بیمه شدگان توافقی با ۱۵۸ هزار و ۹۹۳ نفر دیگر گروه‌های بیمه شدگان اصلی این سازمان هستند.

در گروه های بیمه شدگان خاص، زنبورداران(۳ هزار نفر)، خادمین مساجد(۲۸ هزار و۶۱۰ نفر)، باربران(۴۲ هزار و ۵۶۵ نفر)، کارفرمایان صنفی(۱۴۲ هزار و۷۵۸ نفر)، بافندگان(۲۷۲ هزار و۶۳۳ نفر)، اختیاری(۷۲۳ هزار و ۸۶۷ نفر)، کارگران ساختمانی(۸۳۵ هزار و ۷۷۹ نفر)، رانندگان(۸۹۳ هزار و ۲۵۹ نفر) و حرف ومشاغل آزاد(یک میلیون و ۱۸۶ هزار و۶۶۱ نفر) قرار دارند.

همچنین، از مجموع مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در این مدت، ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۸۹۹ نفر آنها مستمری بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۶۴۳ نفر مستمری بگیر تبعی هستند.

در گروه مستمری بگیران اصلی تامین اجتماعی می توان به ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۲ نفر بازنشسته و ۹۵۹ هزار  و ۸۶۰ نفر بازمانده و ۱۴۱ هزار و ۵۵۸ نفر ازکارافتاده اشاره کرد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: