به گزارش برنا؛ در جریان جلسه سیصد و دوازدهم شورای شهر تهران، ادامه بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. 

ناهید خداکرمی در جریان بررسی مواد این لایحه پیشنهاد تغییر عنوان طرح را مطرح کرد و گفت: این عنوان تنها نشان دهنده حفظ و صیانت است و عنوان آیین نامه اصلاحیه باید به دریافت و رسیدگی گزارش‌های شهروندان درباره فساد و حفاظت و صیانت از افشاگران فساد تغییر یابد.

امینی در واکنش به این پیشنهاد گفت: ما دنبال فضاسازی غیرمستند نیسیتم، بلکه به دنبال حمایت و صیانت از گزارشگرانی هستیم که به صورت مستند موضوع را به مقام مسئول می‌گویند. 

محسن هاشمی در واکنش به امینی گفت: ما به دنبال سوت زنان هستیم و به مستندات کاری نداریم. 

 این پیشنهاد خداکرمی رای نیاورد. 

در ادامه کلیات ماده یک به رای گذاشته شد و با ۱۳ رای موافق تصویب شد. 

در ادامه پیشنهاد در جریان بررسی ماده دو این طرح، خداکرمی پیشنهاد داد که گزارشگران حذف و شورایاری‌ها جایگزین آن شوند که این پیشنهاد نیز رای نیارود. 

حجت نظر ی در مخالفت با این طرح گفت: اکنون فعالیت شورایاری غیرقانونی اعلام شده است و با این جایگزینی تنها مخالفت هیات تطبیق را خواهیم داشت و اجرای مصوبه را به تعویق خواهد انداخت. 

در ادامه کلیات ماده ۲ به رای گذاشته و تصویب شد. 

ماده ۳، درباره فرایند اجرائی دریافت و رسیدگی به گزارش تخلف، ماده ۴ درباره الزامات دریافت و ثبت گزارش تخلف، ماده ۵ وماده ۶  درباره ارزیابی و بررسی تخلف نیز بدون پیشنهاد به رای گذاشته و به تصویب رسید. 

در ادامه ماده ۷ درخصوص اعتراض به بررسی نتیجه و ارزیابی گزارش تخلف و رسیدگی مستقل، ماده۸ درخصوص صیانت و حمایت از گزارشگران تخلف، ماده ۹ درباره اعطای پاداش و تقدیر از گزارشگران تخلف، ماده ۱۰ درباره سایر الزامات اجرائی مصبوه، ماده ۱۱ درباره تامین منابع مالی اجرای این مصوبه و ماده ۱۲ درباره شفافیت و دسترسی و ماده ۱۳ نیز با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: