به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، مهمانان این سمینار دکتر مقصود فراستخواه، دکتر محمود مهر محمدی، دکترسید کاظم اکرمی، دکتر سید حسین سراج زاده ودکتر قاسمی هنری بودند.

در ابتدای برنامه دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه در خصوص نقش دانشگاه خوارزمی در توسعه آموزش عالی کشور گفت: دانشگاه خوارزمی در آستانه برگزاری مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه می باشد و در همین راستا برنامه هایی را در نظر دارد که شامل ارائه طرح جامع دانشگاه به عنوان طرح ملی به وزارت علوم، تهیه و تدوین کتاب تاریخ دانشگاه خوارزمی، تدوین تاریخ شفاهی دانشگاه خوارزمی، تهیه و تدوین تقویم دانشگاه خوارزمی، تهیه سردیس های بزرگان دانشگاه، مرمت ساختمان تاریخی پروین اعتصامی، تهیه دیوان اشعار پروین اعتصامی وتهیه و نصب سر در دانشگاه به مناسبت یکصدمین سال تأسیس دانشگاه می باشد.

دکتر فراستخواه استاد مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص سهم دانشگاه خوارزمی در توسعه آموزش عالی کشور عنوان کرد: توسعه آموزش عالی به معنای افزایش امکانات نیست افزایش ساختمان ها توسعه آموزش به همراه ندارد باید نهادهای پایدار علمی ایجاد شود این روند باید به سطح بلوغ برسد و هم کمیت و کیفیت آن باید افزایش پیدا کند و اثربخشی داشته باشند و مرزهای دانش را گسترش دهند.

گفتنی است این مراسم با سخنرانی سایر مهمانان به پایان رسید.