به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، بهمن مرادنیا در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان کە بە بررسی لایحە پیوستی بودجە سال ۱۴۰۰ اختصاص داشت با بیان اینکه پیش بینی اعتبارات و بودجه استان به نسبت سال گذشته بهتر و امیدوار کننده تر است، گفت: باید تلاش کرد کە دریافتی دستگاه‌های دولتی از بودجە بە سمت تعادل و یکسان سازی برود، چرا کە دور از عدالت است کە بخشی از دستگاەها دریافتی بیشتر و برخی نیز بهرەمندی کمتری داشتە باشند.
وی تصریح کرد: از نظر ما هیچ تفاوتی میان کارکنان دولت و ادارات وجود ندارد و باید اداراتی کە دریافتی کمتری دارند بتوانند بە میانگین برسند و تبعیضی در این زمینە وجود نداشتە باشد.
مرادنیا در ادامە نیازها را فراوان و اعتبارات را در شرایط کنونی کم ارزیابی کرد و گفت: مدیران باید تلاش کنند در این شرایط و با مدیریت منابع هزینه های جاری را کاهش دهند.
استاندار کردستان اظهار کرد: ما در تعیین نیازهای استان مجبور به اولویت بندی هستیم، برای بعضی از شهرها و روستاهای استان با کمبود آب شرب سالم مواجه هستند که باید تامین آب آنها در اولویت قرار بگیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: