به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ اداره کل هواشناسی لرستان میزان بارندگی ها در 24ساعت گذشته در ادارات و ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی استان را  اعلام کرد.

برپایه این خبر؛ میزان بارش ها در   بروجرد : ۸۷.۲ میلی متر،ریمله : ۶۷.۷ میلی متر، خرم آباد : ۶۶ میلی متر،نورآباد : ۶۳.۵ میلی متر، رومشکان : ۶۳ میلی متر، فرودگاه خرم آباد : ۶۲.۶ میلی متر، الشتر : ۶۰.۸ میلی متر، دورود : ۵۷.۷ میلی متر، شول آباد : ۵۶.۷ میلی متر، کوهدشت : ۵۶ میلی متر، سراب دوره : ۵۴.۶ میلی متر، پلدختر : ۵۲ میلی متر، ایمان آباد : ۴۶.۹ میلی متر، سپیددشت : ۴۳.۲ میلی متر،سیلاخور : ۳۳.۸ میلی متر، ازنا : ۳۱.۵ میلی متر، الیگودرز : ۲۲.۸ میلی متراعلام شده است.

همچنین هواشناسی لرستان میزان بارندگی در لرستان را 53/8میلی متر  اعلاام کرد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: