به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ باقری ،امروز درگفت وگو با رسانه ها،اظهارکرد: کل عرصه استان لرستان  2800هزار هکتار بوده که قریب 2200هزار هکتار آن معادل 78درصد از اراضی استان اراضی ملی بوده که درطی 11 ماه سال جاری مساحت  740هزار هکتار از این اراضی وقریب42 درصداز اراضی ملی استان  درنقشه کاداستر تثبیت گردیده است .

او میزان تثبیت اراضی زراعی وسایر ارگانها راطی یازده ماه سال جاری چنین ،افزود: طی یازده ماه سال جاری هشت هزار هکتار از اراضی زراعی استان   وقریب بیست هزار هکتار اراضی دولتی سایر دستگاهها تثبیت گردیده است. 

مدیرکل ثبت واسناد لرستان خاطر نشان کرد: دراستان لرستان با وجود  103 دفاتر ازدواج و طلاق   که همگی به صورت برخط متصل به برنامه های ثبت می باشند؛ دراین استان طی یازده ماه سال جاری 13777 واقعه ازدواج و3747 واقعه طلاق ثبت گردیده است که براین اساس نسبت تعدادطلاق به کل ازدواجهای ثبت شده در استان لرستان 27.2 درصد میباشد  .

باقری با اشاره به اهمیت  اجرای اسناد رسمی در ثبت استان،گفت  : تعداد پرونده های تشکیلی اجرای اسنادرسمی استان در 11 ماه سال جاری حدود 5680فقره بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  دارای 33 درصد رشد بوده است واستان لرستان رتبه سوم را درکشور داراست و7622فقره پرونده اجرا مختومه گردیده که نسبت به سال گذشته 385درصد رشد داشته ایم و رتبه دوم   رااز آن خود داشته است.میزان وصول معوقات بانکها  دریازده ماه سال جاری سه هزارو چهارصد میلیارد تومان  که  دارای رشد 266 درصد نسبت به سال گذشته بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: