به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ فرهادی در این خصوص اظهارکرد: عمده ی این پزشکان در مناطق محروم استان به ارائه ی خدمت خواهند پرداخت. وی ادامه داد: برحسب ضرورت بخش دیگری از پزشکان مذکور در بیمارستانها فعالیت می کنند.

اوافزود: تا پایان آبان ماه تعدادی از پزشکان متخصص نیز برای گذراندن طرح خدمتی خود در اختیار دانشگاه قرار خواهند گرفت.

این مسئول گفت: حضور این متخصصین در لرستان بخش مهمی از نیاز درمانی در رشته های خاص را مرتفع خواهد کرد.

فرهادی تصریح  کرد: 80 کارشناس پرستاری متقاضی گذراندن طرح خدمتی در استان هستند که در حال توزیع این کارشناسان در بخش های مختلف بهداشت و درمان هستیم.

او در خصوص نیروهای جدیدالاستخدام در دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز یادآورشد:  کارهای گزینش این نیروها تقریبا تمام شده است و بیش از 400 نفر استخدام شده در رسته های مختلف بهداشت، درمان و اداری طی چند روز آینده توزیع خواهند شد.