به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، براساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران و آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1398حدود 48 درصد از مجموع ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی کشور در گروه خدمات، 28 درصد آن در گروه صنعت، 16 درصد آن در گروه معدن و 8 درصد آن در گروه کشاورزی است.

ارزش افزوده گروه صنعت طی سال 1398 نسبت به سال 1397، بیش از 44 درصد رشد اسمی داشته است. در همین بازه زمانی، کمترین رشد اسمی ارزش افزوده را نیز گروه معدن داشته که 14.2 درصد بوده است. از کل ارزش افزوده کشور در سال 1398، بالغ بر 22 درصد آن مربوط به استان تهران است که از کل ارزش افزوده استان تهران در این سال، 72 درصد آن در گروه خدمات و 25 درصد آن در گروه صنعت، تولید شده است.

دو گروه معدن و کشاورزی نیز به ترتیب سهم‌های 1 درصد و 2 درصد را از کل ارزش افزوده استان داشته‌اند. گروه صنعت، بیشترین رشد اسمی ارزش افزوده را در سال 1398 نسبت به سال 1397، در استان تهران داشته که معادل 44.5 درصد بوده و کمترین رشد اسمی نیز به گروه معدن (14 درصد) اختصاص داشته است.

تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت بازار) در سال 1398، معادل 3 هزار و 349 هزار میلیارد تومان بوده که رشد اسمی آن نسبت به سال 1397، 32 درصد است. از این میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1398، حدود 2 هزار و 844 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 85 درصد از آن، تولید ناخالص داخلی بدون نفت است.

ارزش افزوده کشور بخش‌های گوناگون اقتصادی را برای سال‌های 1397 و 1398 نشان می‌دهد. در سال 1398، بیشترین میزان ارزش افزوده به بخش «صنعت ساخت» اختصاص داشته که معادل 565 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به سال 1397، رشد اسمی حدود 40 درصد را تجربه کرده است. سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود 17 درصد است.

این در حالی است که در سال 1397، سهم ارزش افزوده بخش «استخراج معادن» نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر بود. ارزش افزوده این بخش در سال 1398، با رشد اسمی حدود 14 درصدی به 544 هزار میلیارد تومان رسیده و دومین بخش با بیشترین میزان ارزش افزوده است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کل کشور 16.3 درصد است. پس از آن، بخش «عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت» با میزان ارزش افزوده 392 هزار میلیارد تومان و سهم 11.7 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، قرار دارد.

بیشترین رشد اسمی ارزش افزوده کشور نیز مربوط به بخش «تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» بوده که با رشد اسمی بیش از 58 درصدی از 132 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به 210 هزار میلیارد تومان در سال 1398 رسیده است . کمترین میزان ارزش افزوده در کشور در سال 1398 نیز به بخش «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت‌های تصفیه « اختصاص دارد که حدود 5 هزار میلیارد تومان است.

سهم 22 درصدی استان تهران از تولید ناخالص داخلی

بر اساس این گزارش حدود 22.1 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1398 مربوط به استان تهران است. ارزش افزوده استان تهران در سال 1398، حدود 741 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1397 از رشد اسمی، 4.35 درصدی برخوردار بوده است. تولید ناخالص داخلی استان تهران در سال 1398 بدون احتساب نفت برابر 737 هزار میلیارد تومان است.

بیشترین میزان ارزش افزوده استان تهران در سال 1398، در بخش «امالک و مستغلات» ایجاد شده که حدود 146 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به سال 1397 با رشد اسمی تقریبی 36 درصدی همراه است.

در سال 1398، سهم ارزش افزوده این بخش از کل ارزش افزوده ایجاد شده در استان تهران، حدود 20 درصد است و پس از آن بیشترین ارزش افزوده در استان را بخش «صنعت» تولید کرده است. میزان ارزش افزوده بخش «صنعت» در استان تهران، 112 هزار میلیارد تومان بوده و سهم 15 درصدی از ارزش افزوده کل استان را به خود اختصاص داده است

بخش «عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» نیز سومین بخش با بیشترین ارزش افزوده تولیدی در استان تهران بوده که با سهم 14.6 درصدی از کل ارزش افزوده استان، حدود 108 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است. بیشترین رشد اسمی ارزش افزوده در استان تهران مربوط به بخش «تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» بوده که با رشد اسمی حدود 59 درصدی، نسبت به سال 1397، معادل 42 هزار میلیارد تومان است.

کمترین میزان ارزش افزوده ایجاد شده در استان تهران نیز مربوط به حوزه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» بوده که در سال 1398، ارزش افزودهای معادل یک هزار میلیارد تومان تولید کرده است.

بالاترین سهم استان تهران از ارزش افزوده بخش های اقتصادی کل کشور، متعلق به بخش «اطلاعات و ارتباطات» است. در سال 1398، حدود 78 درصد از ارزش افزوده تولید شده کشور در بخش «اطلاعات و ارتباطات» در استان تهران، ایجاد شده است. پس از آن، سهم استان تهران از ارزش افزوده کل بخش «فعالیت‌های مالی و بیمه» نیز حدود 71.4 درصد است. سهم این استان از ارزش افزوده دو بخش «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» و »فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» به ترتیب، 44.7 درصد و 39.9 درصد است. 6

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: