به گزارش برناازایلام،گرچه تحول و تغییر و بهتر شدن ماهیت طبیعت اراده خالق یکتا است اما مانیز می توانیم‌ با حس درونی خود و با اراده ، خواستن ، بودن ، ایستادن و عمل کردن همراه با تلاش ، جدیت و استمرار تغییر و تحول را در خود،  شهر و جامعه پیرامون خود پدید آوریم.

کنش‌گران تاریخ خالق خویشتن و مسئول چگونه زیستن خود ما شهروندان  هستیم.

نگاه سپیده دم تحول و بهتر شدن در سرزمین وجودمان طلوع و تابیدن خواهد گرفت  .

پس بیاییم گام هایمان را فراتر بگذاریم و از دایره تکرار بیهوده روزها و غرق در گذشته بودن ، رهایی جسته و با آگاهی و دانایی ، امید و همدلی شکوفه های بهاری را در سرزمین قلب خود، شهر و میهن خود را شکوفا سازیم‌ و

در این‌ فصل بهار هر یک از ما محول احوال خودمان  و‌ محل زندگیمان  گردیم

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: