به گزارش برنا، در یک نظرسنجى در آلمان ٦٤ درصد پاسخگویان گفته اند از عملکرد دولت رضایت ندارند.

تنها٣٥ درصد پاسخگویان از عملکرد دولت رضایت داشتند ، حال آنکه این رقم در. ماه نوامبر (پنج ماه پیش) ٧٠ درصد بود.علت افزایش نارضایتى از دولت مرکل توزیع کند و نامناسب واکسن کرونا است

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: